Vzdělávání

Ano, i takovéto články, respektive témata, sem patří. Jazykové kurzy nejen že patří mezi vzdělání, ale jsou nejčastější formou vzdělávání. Pojďme si na toto téma něco říct.

Vzdělávání je proces cílevědomé a záměrné činnosti zaměřené na pozitivní celostný rozvoj člověka. Podněcuje zkvalitňování myšlenkové činnosti a utváření rozmanitých dovedností jedince. Cílem tohoto procesu je zároveň prohlubovat a kultivovat city, hodnoty a postoje člověka, osobní vlastnosti a ovlivňovat žádoucí hodnotovou orientaci. Jedná se o proces, který zajišťuje vzdělání převážně prostřednictvím institucí. V průběhu vzdělávání jsou utvářeny vědomosti a dovednosti, ale zároveň i hodnoty a postoje člověka. A právě hodnoty a postoje se prolínají s cíli, obsahy a prostředky vzdělávání.

Vzdělávávní může mít dvojí podobu:

a) Vyučování – vzájemná interakce mezi učitelem, učivem a žákem za jistých podmínek, v běžném pojetí je to to, co se odehrává ve školních třídách v průběhu vyučování, v širším smyslu se tento proces odehrává v jakémkoli prostředí (rodina, škola, pracoviště).

b) Sebevzdělávání – vzájemná interakce mezi učícím se a učivem za jistých podmínek bez přítomnosti učitele, zmíněná přítomnost či nepřítomnost vyučujícího je relativní – němčina pro samouky – učitel není přítomen bezprostředně, ale je skrytě v osobě autora, příklad sebevzdělávání je distanční studium-

Pro společnost je vzdělávání významné, protože přispívá k zajišťování kontinuity vývoje společnosti a vůbec existence jednotlivce i celé společnosti. Vytváří předpoklady k úspěšnému začlenění jedince do společnosti, do kulturního a veřejného života i do pracovního procesu.

Funkce vzdělávání spočívá v přípravě pracovní, sociální, zdravotní a v přípravě na péči a výchovu dětí. Ovlivňuje další vzdělávací procesy i způsob života ve volném čase. Funkce vzdělávání jsou spjaty se sociálním složením společnosti. Cíle, obsah a funkce vzdělávání se v průběhu vývoje společnosti proměňují.

Mezi faktory ovlivňující vzdělávání patří faktory sociální, ekonomické, politické a kulturní.

Druhy vzdělávání:

a) Formální – je zaměřeno na přednostní rozvíjení myšlenkových operací a intelektuálních dovedností, tedy na osvojení metod poznání na „formy myšlení“.

b) Materiální – je zaměřeno na osvojení co největší sumy kvalitních poznatků pro lepší pochopení světa.

c) Všeobecné – poskytuje systematické poznání, dovednosti, hodnotovou orientaci, rozvíjí vlastnosti osobnosti, postoje, je zajišťováno základní školou a ze středních škol především gymnázii.

d) Odborné – poskytuje systém vědomostí a dovedností, které jsou nutné pro určité oblasti pracovních činností, je zaměřeno k výkonu určité kvalifikované práce.

Výsledkem vzdělávání neboli výsledkem výchovně vzdělávacích procesů je vzdělání.