Vzdělávací systém

Současná školská soustava u nás, vzdělávací systém

Školská soustava u nás má jasně oddělené úrovně vzdělávání, jimž odpovídají různé typy škol. Ty se dělí dle nejjednoduššího hlediska, a to s ohledem na věk studujících/učících a stupeň náročnosti předávaného učiva. Škola je v podstatě společenská instituce, která poskytuje vzdělání žákům daných věkových skupin v organizovaných formách podle určitých vzdělávacích programů. Podporuje osobní, sociální rozvoj žáků a připravuje je na život osobní, pracovní a občanský.

Mateřské školy (příp. speciální mateřské školy) se jako doplněk rodinné výchovy podílejí na socializaci dítěte a pomáhají vyrovnat rozdíly způsobené různým kulturním a sociálním zázemím v rodinách. Předškolní výchova se poskytuje dětem ve věku zpravidla 3 – 6 let. Docházka je nepovinná a rozhodují o ní rodiče.

Základní školy (příp. speciální základní školy) vytvářejí základ vzdělanosti občanů. Poskytují základní vzdělání, které začíná zpravidla ve věku 6-ti let a trvá 9 let, tedy pod dobu povinné školné docházky. Poslední čtyři roky mohou být absolvovány na osmiletém gymnáziu. Úspěšným absolvováním posledního ročníku základní školy získá žák základní vzdělání.

Střední školy poskytují vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro profesní uplatnění nebo pokračování ve studiu. Středoškolské vzdělání začíná zpravidla v patnácti letech a trvá podle druhu studia jeden až pět let. Existují rovněž speciální střední školy pro různé druhy zdravotního postižení.

  • a) Gymnázia – nejméně čtyřleté a zakončené maturitou, poskytuje všeobecné vzdělání vysoké úrovně a přípravu k vysokoškolskému studiu.
  • b) Střední odborné školy – rovněž nejméně čtyřleté a zakončené maturitou, poskytují kromě všeobecného vzdělání i profesní přípravu, vyžadující široké a hluboké odborné vědomosti a dovednosti. Složením maturitní zkoušky získává žák úplné střední vzdělání, respektive úplné střední odborné vzdělání a může pokračovat v dalším studiu.
  • c) Střední odborná učiliště a odborné školy – poskytují střední odborné vzdělání. Vzdělání trvá nejméně 2 roky a ukončuje se odbornou (respektive učňovskou) zkouškou. Praktické školy připravují pro výkon jednoduchých činností. Jsou jednoleté a dvouleté. Střední školy poskytují i další druhy vzdělání – pro doplnění nebo rozšíření dosaženého vzdělání a pro získání nebo změnu kvalifikace.

Vyšší odborné školy poskytují specificky prohloubené vyšší odborné vzdělání a přípravu. Trvají nejméně dva, zpravidla však tři až čtyři roky a jsou ukončeny absolutoriem. Podmínkou přijetí je maturita na střední škole. Konzervatoře poskytují tento stupeň vzdělání studiem v 5. a 6. ročníku.

Vysokoškolské instituce umožňují získat vysokoškolské vzdělání a akademický titul (bakalář, magistr/inženýr, doktor), odlišný podle typu studijního programu. Kromě VŠ tradičního typu existuje nový druh školy, vysokoškolský institut, který poskytuje prakticky orientované profesní vzdělávání.

Tradiční vysoké školy nabízejí tři druhy studijních programů:

  • a) Bakalářské studium je zaměřeno převážně na vzdělávání pro výkon konkrétního povolání, je tří- až čtyřleté a ukončuje se státní závěrečnou zkouškou.
  • b) Magisterské studium je zaměřeno na získání teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon intelektuálně náročných povolání, trvá pět až šest let a součástí státní závěrečné zkoušky je zpravidla obhajoba diplomové práce. Jeho ukončení je předpokladem pro nejvyšší studijní program, doktorské studium.
  • c) Doktorské studium je založeno na tvůrčí vědecké nebo teoreticko – umělecké práci, trvá zpravidla tři roky a končí doktorskou rigorózní zkouškou a obhajobou disertační práce.

Podle terminologie zavedené v České republice novým zákonem o vysokých školách z roku 1998 se rozlišuje, že vysoká škola je buď univerzitní nebo neuniverzitní.

Vysoká škola univerzitní – uskutečňuje magisterské nebo doktorské studijní programy a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Může uskutečňovat též bakalářské studijní programy.

Vysoká škola neuniverzitní – uskutečňuje převážně bakalářské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká škola neuniverzitní se nečlení na fakulty.