Vzdělávací centrum LABYRINT

Dnes Vám představíme zajímavý projekt pod názvem Labyrint. Můžete se seznámit s programem vzdělávacího centra, dozvědět se něco o jeho historii a plánech do budoucna, popřípadě se podívat na reference.

Historie společnosti

Jazykové vzdělávací centrum Labyrint vzniklo v roce 2001 rozšířením a přejmenováním jazykové školy Mgr. Martiny Drtílkové, která působila na trhu od roku 1997. LABYRINT se postupně specializoval na výuku odborně zaměřených kurzů v cizím jazyce (manažerská a ekonomická angličtina, studium angličtiny pro spediční společnosti, lékaře, právníky atd.) V roce 2002 získal LABYRINT akreditaci Ministerstva Školství, na jejímž základě pořádá semináře arekvalifikační studia pro učitele základních a středních škol, připravuje pedagogy k mezinárodním Cambridge zkouškám a případnému dalšímu studiu v zahraničí. V roce 2003 navázal LABYRINT vzájemnou spolupráci s nadací ARCHA Chantal Poullein Polívkové. V novém školním roce se naše společnost bude podílet na akcích, jejichž zisk bude věnován nadaci ARCHA. V r. 2004 jsme získali akreditaci MŠMT na studijní projekt Koordninátor porjektů EU.

Koncepce společnosti

LABYRINT nabízí ucelený vzdělávací program pro postupné zvyšování jazykových znalostí. Metodika, styl výuky a slovní zásoba se od začátku systematicky zaměřují na konkrétní odborné oblasti. Cílem je připravit i úplné začátečníky pro odbornou komunikaci v cizím jazyce. Naši lektoři mají pedagogické nebo filozofické univerzitní vzdělání. Styl výuky přizpůsobují požadavků a znalostem studijní skupiny nebo jednotlivce. Důraz kladou na aktivní zvládnutí jazyka. Náplní výuky je tak nejen gramatika, ale i bohatá konverzační část. Konverzace s rodilým mluvčím je nezbytnou součástí kvalitního zvládnutí jazyka. Každý z těchto zahraničních lektorů, stejně jako čeští lektoři, projde velmi odborným posouzením, zda je schopen svým studentům předat své znalosti.

Strategický záměr společnosti

Strategickým záměrem naší společnosti je dosažení nadprůměrné úrovně služeb a produktů v oblasti cizích jazyků a získání dobrého jména v celé České republice. Jedinou cestou k dosažení cílů společnosti je zajištění maximální kvality v oblasti vzdělávání cizích jazyků. Rozhodujícím kritériem je spokojenost zákazníka. Hlavní charakteristikou naší spolupráce se zákazníkem je spolehlivost a flexibilita. Našim zákazníkům poskytujeme a vždy budeme poskytovat nadstandardní služby. Očekáváme, že budeme vyzváni k řešení stále náročnějších úkolů.

Služby a produkty

Firemní jazykové kurzy

LABYRINT nabízí ucelený vzdělávací program pro postupné zvyšování jazykových znalostí. Metodika, styl výuky a slovní zásoba se od začátku systematicky zaměřují na konkrétní odborné oblasti. Cílem je připravit i úplné začátečníky pro odbornou komunikaci v cizím jazyce. Styl výuky přizpůsobují lektoři požadavkům a znalostem studijní skupiny. Důraz kladou na aktivní zvládnutí jazyka.

Firemní jazykové kurzy se soustředí na výuku všech čtyř základních dovednosti – poslech, porozumění čtenému projevu, konverzace a gramatické jevy, podle pokročilosti studentů se klade důraz na ty dovednosti, které vykazují jisté nedostatky.

Na základě našich zkušeností víme, že studenti mají největší obavy ze slyšeného projevu v cizím jazyce, tuto skutečnost se nám daří odbourávat správným návykem korektní výslovnosti, proto jsou do hodin zařazována také fonetická cvičení, kde se studenti seznamují s technikami, které v mluveném projevu používá rodilý mluvčí, učí se správnému dýchání, přesné pozici jazyka a mluvidel, navazování jednotlivých skupin souhlásek a samohlásek nebo jejich vynechávání, učí se rozlišit přízvučná a nepřízvučná místa ve větě a podle toho je správně vyslovit. Pokud student projde takovým cvičením,jeho schopnost poslechu se vždy podstatně zlepší. Důležitým faktem při studiu je naučit studenta mluvit tak, jak skutečně lidé mluví. Velmi často jsou v učebnicích používány výrazy, které jsou v běžném projevu velmi formální a působí nepřirozeně a uměle. Naši lektoři studentům vždy vysvětlí, jak s daným slovíčkem zacházet a učí především neformální jazyk. Ale například v kurzech pro manažery, obchodníky a právníky se naopak dává přednost formálnímu a velmi spisovnému užití jazyka.

Individuální jazykové kurzy

Jedná se o speciální studium určené zvláště pro řídící pracovníky, manažery a všechny, kteří se z časových důvodů nemohou zúčastňovat výuky v běžných kurzech. Studijní plán a program je vždy připraven podle konkrétních požadavků a cílů. Individuální jazykové kurzy a výuka může probíhat v prostorách zadavatele nebo v učebnách našeho jazykového centra.

U individuální výuky se předpokládá vysoká motivace a soustředěnost studenta. Na základě našich zkušeností víme, že studenti individuální výuky nemají mnoho času na domácí přípravu na danou hodinu, proto je systém a metodika výuky zvolena tak, aby se student aktivně naučil vše jen v daných hodinách, studium tak vyžaduje vysokou soustředěnost studenta i lektora. Během studia si student osvojuje gramatické jevy, novou slovní zásobu, správnou výslovnost a okamžitou pohotovost pro konverzaci, i když zpočátku ještě s nesprávnými jazykovými návyky, které se odstraní jen další pilnou a nebojácnou konverzací a vzájemnými diskusemi.

Výuka tlumočení

Jestliže máte zájem o to být jako firma soběstační nabízíme vám tuto variantu. Vašeho zaměstnance vyškolíme na profesionálního tlumočníka. Jedná se o velmi náročný proces, jeho délka se odvíjí od aktuálních znalostí studenta a jeho schopnosti se pilně připravovat na každou hodinu. Schopnost tlumočit se počítá mezi nejcennější dovednosti a my vám rádi pomůžeme k jejímu dosažení

Odborné kurzy

Odborné kurzy připravujeme v několika oblastech jako je např. obchodní, technická, právní, lékařská angličtina. Přikládáme návrh na kurzy manažerské a ekonomické. Časovou dotaci a navržené učební materiály je třeba upravit dle konkrétních požadavků zadavatele.

Systém vzdělávání

  1. Jazykový audit společnosti – LABYRINT stanoví studijního poradce pro danou společnost, který povede jazykový audit, ve kterém prověří dosavadní znalosti zaměstnanců. Doporučujeme písemné testy a ústní pohovory, na jejichž základě budou studenti rozřazeni do jednotlivých úrovní studia.
  2. Stanovení cílů, vypracování studijního plánu – Na základě výsledků auditu, požadavků a cílů zadavatele vytvoří poradce studijní skupiny. Studenti ve skupině musí mít nejen podobnou úroveň znalostí, ale především stejný cíl, který umožní vypracování kvalitního studijního plánu a zabezpečí efektivitu výuky.
  3. Studium – Studium individuální nebo skupinové výuky doporučujeme nejméně 2x týdně 2 hodiny (1hodina =45 minut) – časová dotace studia je určena zadavatelem. Skupinová výuka by měla probíhat v menších skupinkách, nejlépe 4-6 studentů.
Studenti každý měsíc píší test z látky, která byla probrána daný měsíc.

Doporučená studijní literatura

Postup, který se nám osvědčil, je zvolit jednu základní učebnici pro danou skupinu, popřípadě i pracovní sešit, který tvoří základ výuky. Dále lektoři pravidelně používají i jiné studijní materiály na procvičení gramatiky a porozumění slyšenému projevu. Pravidelně jsou do výuky zařazována fonetická cvičení. Konverzace a diskuse jsou součástí každé vyučovací hodiny. Učební materiály volíme na základě jazykového auditu, požadavků a cílů každé studijní skupiny. Pro firemní kurzy se běžně kombinují dvě učebnice, kde jedna je zaměřena na styl a slovní zásobu jazyka a druhá udává odborný směr.

Vzdělávací programy „Evropa“

Jazykový kurz STANDARD

Studijní program všeobecného jazyka pro úplné začátečníky, mírně pokročilé a středně pokročilé. Studenti si postupně osvojují gramatické jevy a slovní zásobu každodenního života. Doporučený studijní materiál je učebnice HEADWAY NEW společně s GRAMMAR IN USE by MURPHY

Jazykový kurz SWIFT

Program je určen pro “věčné začátečníky”, pro ty, kteří si nejsou jisti základními strukturami, ale mají obavy vstoupit do skupinky mírně pokročilých studentů. Bylo by však neefektivní nastoupit do programu pro úplné začátečníky, nedošlo by k pokroku, který student očekává. SWIFT program je cíleně zaměřen na studium od samého začátku, avšak v rychlejším tempu. Lektor učební látku velmi stručně objasní a maximálně ji se studenty procvičí, více se postupně věnuje oblastem, kde si studenti přestávají být jisti, až dojde k úplně novým záležitostem.

Jazykový kurz EXPRESS

Program je určen pro individuální výuku a je sestaven na základě požadavků, kritérií a časových možností daného studenta. Student sám si volí dobu a intenzitu výuky. Lektor se pečlivě připravuje na každou hodinu, motivuje studenta a vede ho ke stále lepším výkonům ve všech oblastech anglického jazyka s maximálním zaměřením na specifické oblasti a cíle, které si student stanovil. Jedná se o všeobecnou i odbornou angličtinu.

Jazykový kurz GOLDEN

Studium je zaměřeno na přípravu k mezinárodním Cambridge zkouškám KET, PET, FCE, CAE a CPE. V rámci studijního programu GOLDEN si osvojujete znalosti ve všech oblastech anglického jazyka – čtení, psaní, mluvený projev, poslech. Velký důraz se klade na pečlivou domácí přípravu, student si musí osvojit obrovskou řadu slovní zásoby, kterou se učí především doma a ve třídě se jí učí potom korektně používat (výslovnost, pozice ve větě, možná spojení, atd.). Doporučný učební materiál je READY FOR PET, PROGRESS TO FCE, CAE COURSE, atd. Součástí programu GOLDEN jsou také zkušební testy, kde si studenti mohou nezávazně vyzkoušet, zda by zkoušku udělali nebo ne. Více informací o mezinárodních zkouškách a termínech najdete na str. 20. Studium je organizováno formou dopoledních, odpoledních a večerních kurzů. Je možná i individuální výuka.

Jazykový kurz PRIME

Obsah a cíle programu jsou stejné jako u programu GOLDEN, studium je však velmi intenzivní a rychleji tak přináší výsledky. Je organizováno jako denní dopolední nebo denní večerní studium, vždy 4 vyučovací hodiny denně. Každý den Vás 2 hodiny vyučuje český lektor, který se zaměří na gramatické jevy a další 2 hodiny rodilý mluvčí, který Vás vede převážně konverzačními hodinami. Výhodou tohoto programu je každodenní kontakt s anglickým jazykem a vysoká soustředěnost na jazyk.

Jazykový kurz UNIQUE

Studium je jednodenní či dvoudenní, dopoledne vedeno formou přednášek a seminářů a odpoledne zaměřeno na praktická konverzační a poslechová cvičení. UNIQUE program je organizován několikrát do roka pro všechny pokročilosti. Aktuální iformace o termínech a obsahu programů získáte na recepci v LABYRINTu u slečny Lenky Šebkové, ráda Vám je pošle e-mailem, poštou či faxem.

Jazykový kurz TRAVELLER

Program nabízí studium anglického jazyka v zahraničí. Nejkratší délka studia je 1 týden. Ubytování doporučujeme v tzv. hostitelské rodině, výhodou je každodenní kontakt s rodilými mluvčími a komunikace na nejrůznější témata. Student je tak donucen mluvit. Rodina Vám připraví snídani, obědový balíček a večeři. Další možností je také hotel a studentské ubytovny. Doprava je zajištěna autobusem nebo letadlem, dle požadavků studenta. Na základě konkrétnějších požadavků Vám připravíme osobní plán programu TRAVELLER.

Jazykový kurz KEYSTONE

Program studia je většinou organizován jako individuální výuka. Cílem je připravit studenta k pohovorům při žádosti o zaměstnání. Po absolvování programu je student připraven a schopen prezentovat sám sebe, svoje silné a slabé stránky, své vzdělání a pracovní zkušenosti, umí formulovat a vyjádřit cíle a ambice a důvody, proč by rád pracoval v dané společnsoti. Student si osvojí nejen anglický jazyk, ale také správný postup při jednání a způsoby chování při pohovoru.

Jazykový kurz SUPERIOIR

Program je organizován jako individuální výuka nebo výuka v malých skupinkách (max. 4 studenti). Program je z velké části zaměřen na odbornou oblast, kterou studen potřebuje zdokonalit v anglickém jazyce. Součástí programu SUPERIOR jsou kurzy anglického jazyka pro manažery, lékaře, právníky, techniky, ekonomy, recepční, kuchaře, číšníky atd. Více inofrmací Vám podá naše obchodní manažerka Lucie Brabcová

Jazykový kurz FAMILY

Je finančně výhodný, jestliže studuje více členů rodiny. Každý následující člen rodiny získává slevu 8%, slevy se postupně sčítají a platí pro studijné programy uvedené v nabídce.

Jazykový kurz DIAMOND

Tento program mohou využít úspěšní absolventi programu GOLDEN, kteří se rozhodli pro další studium v jazykovém centru LABYRINT. Absolventi získávají slevu 35% na jakýkoliv studijní program uvedený v nabídce. Podmínkou pro uplatnění slevy je získání jednoho z mezinárodních certifikátů. Studenti, kteří již nechtějí ve studiu pokračovat, mají ještě jednu příležitost, jak danou slevu využít. Slevu 35%, na jakýkoliv studijní program, mohou věnovat jako dárkovou poukázku svým přátelům či blízkým.

TOP MANAGAMENT

Koncepce a systém vzdělávání podléhají autorským právům společnosti LABYRINT jazykové vzdělávací centrum, s.r.o., nemohou tedy být veřejně publikovány. Jestliže budete mít zájem o vzdělávací programy EVROPA, kontaktujte naši obchodní manažerku Lucii Brabcovou.

STŘEDNÍ MANAGEMENT

Koncepce a systém vzdělávání podléhají autorským právům společnosti LABYRINT jazykové vzdělávací centrum, s.r.o., nemohou tedy být veřejně publikovány. Jestliže budete mít zájem o vzdělávací programy EVROPA, kontaktujte naši obchodní manažerku Lucii Brabcovou

SPECIALISTÉ

Koncepce a systém vzdělávání podléhají autorským právům společnosti LABYRINT jazykové vzdělávací centrum, s.r.o., nemohou tedy být veřejně publikovány. Jestliže budete mít zájem o vzdělávací programy EVROPA, kontaktujte naši obchodní manažerku Lucii Brabcovou.

ADMINISTRATIVA

Koncepce a systém vzdělávání podléhají autorským právům společnosti LABYRINT jazykové vzdělávací centrum, s.r.o., nemohou tedy být veřejně publikovány. Jestliže budete mít zájem o vzdělávací programy EVROPA, kontaktujte naši obchodní manažerku Lucii Brabcovou.

Pokud Vám nevyhovuje některý z programů, nebo hledáte jazykovou školu v Brně, jděte do firmy Light Poin s.r.o. –Jazyková škola Brno.

Reference

FLEXTRONIC INTERNATIONAL, s.r.o., BRNO
ARABIAN CZECH TRADE Co., BRNO
HOLIDAY INN BRNO
DANZAS, a.s., BRNO
OSPAP velkoobchod papirem, a.s., BRNO
MULTIEXPO spol., s r.o., BRNO
JHM, s.r.o., PRAHA
IMOS holding, a.s., BRNO
GOLDPRESS, s.r.o., BRNO
S. A CIMENTERIES C.B.R. PRAHA
PSJ BRNO spol., s r.o., BRNO
Argus CZ, s.r.o., BRNO
ŽS BRNO, a.s.
MERZ, spol. s r.o., BRNO
JMP, a.s.
DHL, a.s., BRNO
ABB, s.r.o., BRNO
HONEYWELL, spol. s r.o., BRNO
CEBES, a.s. BRUMOV – BYLNICE
Hotel INTERNATIONAL Brno, a.s.
Statutarní město Brno
ČR – Česká onspekce životního prostředí, BRNO
FTL – First Transport Lines, a.s., PROSTĚJOV
GEOtest Brno, a.s.
KOMFORT, a.s., BRNO
MAGNUM parket, a.s., VYŠKOV
CTP servis, s.r.o., BRNO
B-TRADING spol., s r.o., BRNO
KKM plus, s.r.o., BRNO
JME a.s., BRNO
C & K, spol. s r.o., BRNO
HT-PROGRES, spol. s r.o., BRNO