Business English Center

Rádi bychom Vám představili jazykovou agenturu BEC.

Business English Center je soukromá jazyková agentura, která se od roku 1999 specializuje na pořádání firemní a individuální výuky obchodní a obecné angličtiny a němčiny. Mezi naše další aktivity související s angličtinou patří:

 • příprava na mezinárodní zkoušku z obchodní angličtiny Business English Certificate (BEC) od University of Cambridge, obsahující 3 úrovně – BEC Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher
 • překlady a tlumočení (obecné a odborné překlady se soudním ověřením, expres)
 • doporučíme Vám vhodný výukový program šitý na míru, poradíme se způsoby učení a samostudia
 • speciální nabídka pro firmy – komplexní jazykové audity
 • General English (obecná angličtina)
 • General Business English (obecná obchodní angličtina)
 • English for Management & Marketing
 • English for Law
 • English for Banking
 • English for Computing
 • English for Medicine
 • English for Accounting
 • English for Hotel & Tourism Industry
 • English for Telephoning
 • English for Presentations
 • The Language of Meetings
 • Čeština pro cizince

Kurzy obchodní angličtiny na několika úrovních:

 • mírně pokročilí – kurz „Business Basics“ (základy obchodní angličtiny)
 • středně pokročilí – kurz „Business Matters“ (obchodní angličtina pro jednání, telefonování a korespondenci na střední úrovni)
 • pokročilí – kurz „Business Assignments“ (obchodní angličtina na vyšší úrovni pro lidi už aktivní na poli mezinárodního obchodu)
 • kurzy obecné obchodní angličtiny – kurz „Business Class“

Průběh kurzu

Na začátku kurzu od nás obdržíte “Placement Test“ – Rozřaďovací test, který určí Vaši vstupní úroveň a dle kterého Vás rozdělíme do skupin se stejnou či podobnou úrovní znalostí (pouze v případě většího počtu zájemců různých jazykových úrovní) a také k vyplnění formulář “Needs Analysis Form“ – Analýzu jazykových potřeb, kde nám o sobě sdělíte co vlastně chcete naučit a spoustu jiných pro nás velmi užitečných informací, na základě kterých Vám následně sestavíme tzv. “Course Syllabus“ – Učební plán.

Zde bude výuka rozčleněna do předem stanovených a naplánovaných časových bloků (samozřejmě s určitou časovou benevolencí, aby tempo výuky neubralo na kvalitě) s informacemi přesně co a kdy by se mělo probrat a kde na konci každého bloku budou zahrnuty tzv. “Progress Tests“ – Opakovací testy z již probrané látky, které ukáží, co již jste se naučili. Tento systém dobře umožňuje mapovat Vaše pokroky v jazyce. Průběžně Vám také budou dávány tzv. “Course Evaluation Form“ – anonymní dotazníky, ve kterých se nám svěříte, jak se Vám zatím kurz líbí či nelíbí, Vaše návrhy na zlepšení a jiné – zkrátka zhodnotíte svůj kurz. Toto nám umožní se Vám dobře přizpůsobovat a vycházet vstříc Vašim „tajným“ jazykovým přáním.

Ke konci daného kurzu Vám (obvykle ke konci školního roku) Vám připravíme “Final Achievement Test“, což je závěrečný test shrnující celou probranou látku. Tento test se porovnává se vstupním rozřaďovacím testem (Placement Test), aby se zjistil rozdíl mezi Vašimi znalostmi angličtiny na začátku a na konci kurzu. Tento test určí Vaši výstupní úroveň a ukáže, co jste se vlastně s námi naučili.

Z těchto informací a z Vašeho snažení v průběhu kurzu lektor vypracuje tzv. “End of Course Student Report“ – zprávu o výstupních jazykových znalostech daného studenta a tu potom předá studentovi společně s našim vysvědčením -“Certificate“, který daný kurz oficiálně ukončí. V případě pokračování kurzu se Vaše dosažená úroveň ze závěrečného testu bere jako vstupní úroveň do následujícího kurzu.

Jazykový audit

Prováděním jazykových auditů jsme rozšířili spektrum našich služeb nabízených firmám a společnostem v rámci komplexního jazykového servisu. Tato služba vznikla na základě potřeb personalistů, studentů, nebo jiných odpovědných osob ve firmách, kde naše agentura poskytuje či poskytovala jazykové kurzy a je výhodná ve své finální podobě také jako sofistikovaný produkt pro efektivní zhodnocování finančních prostředků vynakládaných firmou na jazykové vzdělávání svých zaměstnanců.

1. Výsledky jazykového auditu jsou potřebné pro:

 • určení nároků a úrovní na jazykovou kvalifikaci jednotlivých pracovních pozic
 • definování jazykových potřeb jednotlivých pracovišť i pracovníků
 • stupnici odměňování za odvedenou práci
 • vyhodnocování jazykových výsledků ve firmě
 • k personální práci
 • úsporu finančních prostředků plánovaných na jazykové vzdělávání ve firmě

2. Průběh a zpracování auditu je odvislé od zadání obsahu a cílů auditu, jeho součástí může být:

 • zjištění, rekognoskace úrovně jazykových znalostí v celé firmě nebo její části
 • stanovení a diagnostika předpokladů jednotlivých pracovníků
 • stanovení a výběr způsobů a norem hodnocení
 • doporučíme způsoby financování kurzů v souvislosti s finančním zainteresováním studentů do vzdělávacího procesu (slouží ke zlepšení docházky a motivace)
 • rozsah a způsoby výuky potřebné k dosažení žádané úrovně jazykových znalostí
 • detailnější aspekty vzdělávání:
  • doporučení jazykových nároků na jednotlivé pracovníky a pozice ve firmě
  • časový harmonogram
  • obsah výuky
  • cíle
  • analýza a rozbor finančních prostředků na výuku
  • navržení způsobu dalšího postupu vzdělávání
  • stanovení výukové metody
  • Course Syllabus – učební a studijní plány
  • učební materiály
  • testy a způsob kontroly
  • evidence a vyhodnocení docházky
  • Final Certificate – závěrečné osvědčení/certifikát o studiu

3. Jazykový audit se skládá z:

 • Rozřaďovací test, který studenty rozřadí do skupin s přibližně stejnou jazykovou úrovní nebo jen určí studentovu vstupní jazykovou pokročilost – doporučujeme tzv. Quick Placement Test (QPT) od Oxford University Press; rozřaďovací test speciálně vyvinutý pro tento účel – co možná nejobjektivnější zjištění jazykové úrovně kandidáta; má dvě podoby:
  • Paper and Pen Version – klasický test na papíře obsahující 60 otázek; vyplnění trvá cca 45 minut

  nebo

  • CD-ROM Version – počítačový test, který se studentovi při jeho vyplňování sám přizpůsobuje, testuje gramatiku, slovní zásobu, psaní, čtení a poslech, trvá cca 30 minut; žádný test se neopakuje dvakrát; počítač sám test vyhodnotí a zařadí studenta do patřičné jazykové úrovně (doporučujeme!)
 • Ústní pohovor dle zadání auditu, co zadavatel od daného studenta očekává – testování schopnosti verbální komunikace sérií komunikativních cvičení – vyprávění, rozhovor, žádosti, schopnost spontánní reakce
 • Analýza jazykových potřeb – má vliv na finální výsledek z auditu, kde se posuzuje vlastní potřebnost jazyka, požadovaná úroveň a podává nám klíčové informace k dalšímu navrhovanému postupu výuky
 • Zhodnocení kurzu – dotazník pro studenty v již probíhajících kurzech; slouží k lepšímu přizpůsobování se jazykovým potřebám studenta a k přizpůsobení se studentovi více jako k jednotlivci v dané skupině
 • Zpráva o jazykové úrovni studenta – finální report auditu, kde jsou poměrně detailně zhodnoceny studentovi jazykové dovednosti – mluvení, čtení, psaní, poslech a jiné důležité jazykové oblasti včetně studentovi všeobecné jazykové úrovně

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb

Jazyková agentura Business English Center zajišťuje kvalitní překlady a tlumočení jakýchkoliv textů z a do angličtiny, němčiny a ruštiny (ale je také schopna zajistit překlad prakticky jakéhokoli jazyka) včetně soudního ověření a plné záruky za kvalitu provedení překladů. Překlady zajišťují kvalifikovaní profesionální překladatelé s mnohaletou zkušeností, kteří s námi spolupracují již od samého založení naší agentury v roce 1999.

Zde je hlavní charakteristika těchto služeb:

 • velmi kvalitní překlady z a do angličtiny a němčiny – texty obecné, technické odborné, právní, smlouvy, počítače, medicína, marketing a veškeré jiné oblasti obchodní a obecné angličtiny
 • velmi krátké dodací lhůty – dle dohody a rozsahu, většinou do dvou dnů, při menším objemu většinou do následujícího dne
 • plná záruka na kvalitu překladů
 • cena od 250,- Kč do 290,- Kč + DPH za normostranu – ns (1800 znaků včetně mezer) za „aktivní“ překlad – do cizího jazyka
 • cena 230,- Kč do 270,- Kč + DPH za ns za „pasivní“ překlad – do českého jazyka
 • možné další slevy v závislosti na množství – osobní domluva
 • soudní ověření – 60,- Kč/A4 + DPH
 • v případě kratších textů se také účtuje dle počtu normostran, nikoliv jednotlivé A4
 • vyzvednutí a doručení překladů v ceně – většinou pouze v případě dokumentů se soudním ověřením
 • „on-line systém“ – zasílání textů k překladu a zpět většinou přes e-mail (příp.faxem)
 • možnost korektury již přeložených textů rodilým mluvčím, nebo překladatelkou (tzv. proofreading); cena 150 Kč/ns + DPH
 • express příplatek činí 60%, je však účtován pouze po dohodě s překladatelkou a se zákazníkem a platí v případě velkých objemů překladů do druhého dne
 • velmi snadná a přehledná fakturace, snadný způsob zpětné kontroly fakturovaných částek a počtu přeložených znaků
 • tlumočení – sazba za 1 hod. – 500,- Kč + DPH; sazba za celý den (8 hod. prac. doba) – 3 500,- Kč + DPH; minimální počet objednaných hodin pro tlumočení – 2 hod

Zkoušky z obchodní angličtiny

Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. Kandidáti, kteří chtějí složit tyto zkoušky, nepotřebují konkrétní obchodní znalosti, protože zkoušky hodnotí především schopnost komunikovat v obchodním kontextu.

Zkoušky jsou vhodné pro ty, kdo již pracují, a musí komunikovat se svými zahraničními partnery, ale také pro ty, kteří plánují svou kariéru v obchodním sektoru a rádi by zvýšili své šance na pracovním trhu. Zkoušky BEC využívá vzrůstající počet mezinárodních společností v programu rozvoje svých zaměstnanců.

BEC PRELIMINARY (dříve BEC 1)
Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni Cambridge level 1 (PET).

Obsah zkoušky: 1. čtení a psaní – (1 hodina a 30 minut) , 2. poslech – (cca. 40 minut), 3. mluvení – (přibližně 12 minut ve dvojici uchazečů).

Hodnocení a výsledky: Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů – „Pass with Merit“ (První stupeň) nebo „Pass“ (Druhý stupeň). Neúspěšné stupně jsou „Narrow Fail“ a „Fail“.

BEC VANTAGE (dříve BEC 2)
Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby.Tato úroveň odpovídá úrovni Cambridge level 3 (FCE).

Obsah zkoušky: 1.čtení – (1 hodina), 2. psaní -(45 minut), 3. poslech – (přibližně 40 minut), 4. mluvení – (cca. 14 min. ve dvojici kandidátů)

Hodnocení a výsledky: Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.

BEC HIGHER (dříve BEC 3)
Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tyto zkoušky pro pokročilé jsou ekvivalentem Cambridge level 4 (CAE).

Obsah zkoušky: 1. čtení – (1 hodina), 2. psaní – (1 hodina a 10 minut), 3. poslech – (přibližně 40 minut), 4. mluvení – (přibližně 14 minut ve dvojici kandidátů)

Hodnocení a výsledky: Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této provně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.

Některé naše reference:

 • Volksbank CZ, a.s.
 • Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o.
 • METAL PROGRES, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Statutární město Brno
 • GiTy a.s.
 • OTK – Obchodní tiskárny Kolín, a.s.
 • Computer Press, a.s.
 • MoTip Dupli s r. o.
 • Microtex Lomnice a.s.
 • Armáda České Republiky
 • Scania s.r.o.
 • Siemens s.r.o.
 • Komora daňových poradců ČR
 • TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
 • United Parcel Service Czech Republic s.r.o.
 • DHL International, s.r.o.
 • Anect, a.s.
 • Levi International, a.s.
 • brněnské advokátní kanceláře
 • několik firem v Praze (Virklis a.s., CEGEDIM CZ, s.r.o., Metal Progres a.s., atd.)
 • Kooperativa, a.s.
 • a jiné
Pokud Vám nevyhovuje BEC, nebo není v dosahu, můžete vyzkoušet Light Point – Jazyková škola Brno.